Obsługa prawna firmy budowlanej

Każda firma budowlana potrzebuje prawnika specjalisty. Radca prawny znający bardzo dobrze prawo budowlane i cywilne jest w stanie uchronić firmę budowlaną od wielu problemów i konfliktów, tudzież zapaści finansowych. Umowa o roboty budowlane to podstawowe narzędzie na budowie, obok żurawia i maszyn budowlanych.
Lekceważenie procesu negocjacyjnego umowy o roboty budowlane prowadzi strony bezpośrednio do sądu, w którym zapadają wyroki często niezgodne z oczekiwaniami stron.
Michał Burtny
Adwokat

Prawidłowo skonstruowana umowa o roboty budowlane zabezpiecza prawa wykonawcy robót budowlanych od takich zagrożeń prawnych jak: naliczanie kar umownych za opóźnienia w budowie, obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego za wady robót, przedłużenie budowy na koszt wykonawcy, zwiększenie zakresu robót budowlanych w ramach ryczałtu, brak frontów robót, opóźnienia w płatnościach za wykonane prace oraz brak możliwości odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Profesjonalna umowa budowlana porządkuje i systematyzuje proces budowlany i zachowania jego kluczowych uczestników.

Korespondencja budowlana i realizacja praw z umowy oraz z kodeksu cywilnego i innych ustaw, to równie ważny zakres usług prawnych w budownictwie. W sądzie, w razie konfliktów dowodami będą dokumenty i korespondencja, a sama budowa zazwyczaj nie, bowiem jest ukończona. To dokumenty pokazują jej przebieg. Dziennik budowy jako podstawowy dokument budowy powinien odzwierciedlać wydarzenia na budowie dokładnie i rzetelnie.

Prawa i obowiązki podwykonawców robót budowlanych powinny przede wszystkim zabezpieczać ich prawo do dochodzenia wynagrodzenia solidarnie od Inwestora. W przypadku gdy generalny wykonawca upadnie, tylko inwestor może być gwarantem otrzymania całości wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Budownictwo przemysłowe stanowi dziś ważną sferę inwestycyjną. Zakłady produkcyjne z kapitałem zagranicznym i polskim rozbudowują się w Polsce w celu zwiększenia mocy produkcyjnych lub wprowadzenia nowych produktów na rynek. W większości przypadków są to hale stalowe z lekką obudową – płyta warstwowa. Specyfika ich budowy polega na krótkim okresie realizacji obiektu oraz styku z obiektem, w którym jest prowadzona produkcja. Zabezpieczenie zakładu produkcyjnego w umowie o roboty budowlane ma tu kluczowe znaczenie. Prawnik budowlany zabezpiecza wszelkie ryzyka związane z budową i przerwaniem procesu produkcji.

Jednym z zakresów obsługi prawnej firmy budowlanej jest prawo zamówień publicznych. Specyfika zasad prowadzenia inwestycji przez podmioty publiczne wyraża się w sformalizowanej procedurze wyłaniania wykonawcy oraz ograniczeniach wprowadzania zmian do umowy o roboty budowlane. Umowa typu zaprojektuj i wybuduj oparta o szczegółowy SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), a także PFU (program funkcjonalno-użytkowy), wymaga dyscypliny i analizy dokumentów przetargowych. Odwołanie do KIO (Krajowa Izba Odwoławcza) jest sposobem walki z nieuczciwymi praktykami w przetargach publicznych.

Sprawy sądowe z zakresu budownictwa są częste i trudne do prowadzenia z uwagi na niskie zrozumienie spraw techniczno – inżynieryjnych w środowisku sędziowskim. Specyfiką procesu sądowego budowlanego jest oparcie się o ekspertyzy; to rzeczoznawca budowlany określa de facto treść wyroku. Ekspertyza budowlana przesądza o wygranej lub przegranej. Biegły rzeczoznawca budowlany powinien zostać wskazany przez prawnika i wybrany przez sąd zgodnie z naszymi oczekiwaniami – jako biegły posiadający wysoką wiedzę z danego zakresu budowlanego. Gwarancją sukcesu jest właściwy dobór dowodów, świadków i wybór biegłego. „Ten kto wie kiedy walczyć, a kiedy nie walczyć wygrywa wojnę.” (Sun Tzu). To podstawowa zasada oceny szans w procesie sądowym budowlanym. Prawnik znający prawo budowlane i aspekty techniczne budowy diametralnie podwyższa szanse na wygranie procesu budowlanego.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

    Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.