Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy danych osobowych: Piotr Smagała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Smagała Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, NIP 8991446007, REGON 932836530, adres poczty elektronicznej: piotr@smagala.pl oraz Szymon Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szymon Strzelczyk Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, NIP 6462753607, REGON 022323140, adres poczty elektronicznej: szymon.strzelczyk@smagala.pl, zwani dalej łącznie „Współadministratorami”.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Cele przetwarzania danych osobowych: (a) świadczenie pomocy prawnej w zakresie uzgodnionym w umowie z Klientami (osobami fizycznymi), przy czym podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia pomocy prawnej; (b) realizacja rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Współadministratorów obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych, a podanie danych osobowych w tym celu jest obowiązkiem ustawowym; (c) kontaktowanie się z osobami reprezentującymi Klientów, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klientów, jak również w celach archiwalnych, przy czym podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu świadczenia pomocy prawnej na rzecz Klientów.

Podstawy przetwarzania danych osobowych: (a) umowa zawarta z Klientem, (b) przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego, (c) prawnie uzasadnione interesy Współadministratorów polegające na zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe Klientów oraz osób reprezentujących Klientów będą przechowywane przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych i publicznoprawnych), a po zakończeniu tego okresu, będą przechowywane w celu uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy Klientami Współadministratorów, a potencjalnymi Klientami.

Odbiorcy danych: Do danych osobowych Klientów oraz osób reprezentujących Klientów mogą mieć dostęp radcowie prawni współpracujący z Współadministratorami na podstawie kontraktów cywilnoprawnych jako podmioty przetwarzające oraz firmy księgowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie.

Przysługuje Państwu prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, (b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, (c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (e) przenoszenia danych, (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Współadministratorzy nie będą podejmować wobec Klientów oraz osób reprezentujących Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zadane przez Państwa pytania nie pozostaną bez odpowiedzi! Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail, skontatujemy się z Tobą!

    Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.